Decyzja zapadła, czas kupić mieszkanie, nasze pierwsze lub kolejne bo rodzina się powiększyła albo po prostu chcemy podnieść standard życia. Wiemy jakie są nasze oczekiwania co do nowego lokum, jak duże powinno być nasze nowe mieszkanie, w jakiej okolicy powinno się znajdować i co najważniejsze ile możemy przeznaczyć na ten zakup pieniędzy. Większość z nas zdaje sobie sprawę, że na cenę nieruchomości wpływa głównie lokalizacja czyli położenie w konkretnej dzielnicy lub na konkretnym osiedlu.

Oto przykład jak dzięki wycenie nieruchomości można zaoszczędzić pieniądze.

Załóżmy, że przedmiotem naszego zainteresowania jest mieszkanie. Co robi potencjalny sprzedawca? Zastanawia się ile jest warta na rynku jego nieruchomość np. sprawdzając ceny ofertowe za podobne mieszkania na popularnych serwisach ogłoszeniowych lub na stronach pośredników w obrocie nieruchomościami. Posiadając już wiedzę zdobytą w Internecie decyduje się na jakąś cenę. Umieszcza ogłoszenie w sieci lub robi to za niego pośrednik. Zasadnicze pytanie brzmi, czy cena, którą zaoferował będzie zaakceptowana przez klienta. W przypadku gdy cena jest poniżej wartości rynkowych traci sprzedający i to jest oczywiste, choć sprzedający wcale nie musi tego sobie uświadamiać. W takiej sytuacji zazwyczaj jest duże zainteresowanie ogłoszeniem a do transakcji sprzedaży dochodzi stosunkowo szybko. A co się dzieje kiedy dotychczasowy właściciel proponuje zbyt wysoką cenę?

Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

Do wyceny nieruchomości stosuje się odpowiednie podejścia, metody i techniki wyceny. Wybór sposobu wyceny jest w gestii rzeczoznawcy bądź jest zdeterminowany przez przepisy prawa. W każdym jednak przypadku mamy do czynienia z badaniem stanu nieruchomości zarówno prawnego jak technicznego oraz z badaniem i określeniem granic przestrzennych rynku nieruchomości, np. w przypadku nieruchomości lokalowej bada się rynek obrotu nieruchomościami tego typu.

Rzeczoznawca może samodzielnie pozyskać przewidziane prawem dokumenty urzędowe (np. księga wieczysta, wypis i wyrys z rejestru gruntów, budynków i lokali), bądź sporządzić stosowne wypisy i wyrysy z tych dokumentów.

Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany, które w istotny sposób mogą wpływać na wartość nieruchomości, np. zmiana lub uchwalenie nowego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kluczową sprawą, w przypadku wyceny nieruchomości, jest cel, dla którego jest ona sporządzana. Na podstawie tego zostanie zastosowane stosowne podejście, metoda i technika wyceny. Określenie wartości nieruchomości może być wykonane w związku z powzięciem zamiaru sprzedaży bądź kupna nieruchomości, koniecznością oszacowania wartości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności związanej z kredytem zaciąganym na zakup nieruchomości.

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią. Nieruchomością więc jest działka gruntu, może być budynek jeśli jest posadowiony na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste lub wyodrębniony lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu.

Operat szacunkowy jest pisemną, autorską opinią o wartości nieruchomości sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. W operacie określona jest wartość rynkowa, a w niektórych przypadkach wartość odtworzeniowa nieruchomości.

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane przez ministra właściwego do spraw budownictwa i mieszkalnictwa.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Paweł Bonter
rzeczoznawca majątkowy
uprawnienia nr 5874
ul. Witkowska 25/1
51-003 Wrocław

Tel. 664 74 41 71
e-mail: biuro@pb-wycena.pl

Warto wiedzieć